You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آيا مي دانيد؟

آیا می دانید محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان کجاست؟

آخرین خبر
متخصصان براي حضور در جامع ترين نمايشگاه كشاورزي كشور برنامه ريزي كنند
1391/10/28

متخصصان براي حضور در جامع ترين نمايشگاه كشاورزي كشور برنامه ريزي كنند

يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت كشاورزي، ماشين آلات و خدمات وابسته كه مانند سال گذشته 4 تا 7 بهمن ماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان واقع در پل شهرستان داير مي شود، در حالي عنوان جامع ترين و كيفي ترين نمايشگاه كشاورزي كشور را به خود اختصاص